Cello-Flake #1 cellophane flakes. Click on this image ti enlarge it.