Cello-Flake # 2 cellophane flakes. Click on this image ti enlarge it.