Cello-Flake #3 cellophane flakes. Click on this image ti enlarge it.